Podróż służbowa – Oświadczenie 2

    Adres składającego oświadczenie (wymagane)


    osoba wykonująca zawód medyczny,osoba wykonująca pracę lub świadcząca usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych,kierowca wykonujący transport drogowy,członek obsady pociągu lub inny pracownik niezbędny do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego,pracownik zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudniony na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,osoba wykonująca czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego,pracownik podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych,pacjent lub opiekun pacjenta, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,gość będący funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych,osoba wykonująca w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu,zawodnik, trener lub członkowie sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego,osoba zdająca oraz inne osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,pełnomocnik procesowy, obrońca lub pełnomocnik stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, ich przedstawiciele ustawowi, świadkowie, biegli oraz tłumacze sądowi,członek misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin,członek załogi statku powietrznego,